Fitxa

Inici previst: 04/02/2019
Durada : 190h
Realitzat per: CET Penedès
Telèfon : 938904745
Email : info@cetpenedes.com
www.cetpenedes.org

Inscripcions obertes

Anglès A2

Objectiu/s general/s

Conèixer i aprofundir en aspectes gramaticals i semàntics a través de l’estudi d’expressions d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència rellevants per a l’alumnat. Saber comunicar-se a l’hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions conegudes o habituals.

L’ objectiu general és assolir el nivell A2 del Marc Europeu

Objectius específics

Expressió i interacció oral

  • Participar amb una facilitat raonable i de forma senzilla en situacions de comunicació habitual i en converses curtes amb la col·laboració d’una persona interlocutora.
  • Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions familiars o sobre temes relacionats amb necessitats immediates.
  • Comprendre l’essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes de l’ entorn concret i immediat i per satisfer necessitats bàsiques.
  • Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals senzills i en llengua estàndard emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques.

Comprensió oral i interacció escrita.

  • Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals, situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics (per exemple, formularis, cartes, e-mails, postals…).
  • Reaccionar de forma adequada davant de les dificultats de comprensió i expressió, utilitzant les estratègies necessàries per superar-les.
  • Comprendre els punts principals i la informació detallada de textos curts i senzills o adaptats, sobre temes habituals (com ara narratives, articles,entrevistes…) amb l’ajut del context i del suport visual i icònic.

Programa