Fitxa

Inici previst: 20/01/2020
Durada : 280h
Realitzat per: CET Penedès
Telèfon : 938904745
Email : info@cetpenedes.com
www.cetpenedes.org

Inscripcions obertes

Anglès B1

Objectiu/s general/s

Pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu

L’ objectiu general és assolir el nivell b1 del Marc Europeu.

Objectius específics

Expressió i interacció oral

  • Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força precisió.

Expressió i interacció escrita

  • Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.

Comprensió oral

  • Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.

Comprensió lectora

  • Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.

Programa