Fitxa

Inici previst: 09/07/2019
Durada : 20h
Realitzat per: CET Penedès
Telèfon : 938904745
Email : info@cetpenedes.com
www.cetpenedes.org

OBJECTIUS

Objectius generals:

 • Conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal.

Objectius específics:

 • Reconèixer el contracte laboral com a element imprescindible per l’accés al mercat laboral.
 • Conèixer el contracte de treball com a figura jurídica i els seus elements principals.
 • Analitzar els diferents tipus de contractes laborals existents a l’empresa.
 • Conèixer les obligacions empresarials respecte del seguiment de la contractació a l’empresa.
 • Saber diferenciar l’adequació de les diferents modalitats contractuals en relació als llocs de treball a ocupar.
 • Conèixer els requeriments legals de la subcontractació de serveis a l’empresa.

CONTINGUTS

 • Coneixements legals.
  • Accés al treball. Principi d’igualtat i no discriminació.
  • Intermediació laboral.
  • Serveis Públics d’Ocupació.
  • Agències de col·locació.
 • El contracte de treball.
  • Què és un contracte de treball?
  • Condicions i modificacions del contracte de treball.
  • Suspensió i extinció del contracte de treball.
  • Modalitats de contractació.
  • La contractació indefinida.
  • La contractació temporal.
  • El contracte en pràctiques i/o d’aprenentatge.
  • L’entrega de la còpia bàsica.
  • La informació sobre contractes i subcontractes.
  • La figura jurídica del frau de llei.
  • La subcontractació i les empreses de treball temporal.
 • Relació amb l’administració pública.
  • La relació contractual dels empleats públics.
  • Límits a la contractació dels empleats públics.
  • Comunicació als Serveis Públics d’Ocupació.
 • Gestió de nòmina.
  • Afiliació de treballadors. Alta en el RGSS.
  • Cotització i pagament de salaris.
  • Documentació de cotització.
  • Sistema Red.