Fitxa

Inici previst: 28/05/2019
Durada : 30h
Realitzat per: CET Penedès
Telèfon : 938904745
Email : info@cetpenedes.com
www.cetpenedes.org

OBJECTIUS

Objectius generals:

 • Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals més rellevants.
 • Desenvolupar l’activitat laboral en l’àmbit de la gestió administrativa.
 • Dominar la confecció de tramitar nòmines.

Objectius específics:

 • Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats.
 • Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant i tramitant correctament tota la documentació.
 • Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització.
 • Conèixer tots els elements relacionats amb la gestió de nòmines i seguretat social i la seva documentació associada.

CONTINGUTS

 • Gestió laboral.
 • Règim general de la seguretat social.
 • Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social. Mútues patronals. Llibres obligatoris.
 • El règim especial dels treballadors autònoms.
 • Llibres obligatoris.
 • El calendari laboral.
 • La contractació de treballadors.
 • Enquadrament i afiliació a la Seguretat Social. Altes i baixes.
 • Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments.
 • L’expedient del treballador.
 • Contractes bonificats.
 • Tramitació.
 • El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres.
 • Elements de la cotització de la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització, etc.
 • Liquidacions.
 • Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.